Įmonė įgyvendina naują projektą

UAB „Stansefabrikken Automotive” įgyvendina ES finansuojamą projektą „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymas, kuriant aukštos pridėtinės vertės UAB „Stansefabrikken Automotive” produktus”

UAB „Stansefabrikken Automotive“ nuo pat įsikūrimo specializuojasi progresinio štampavimo, automatinio suvirinimo paslaugų sferoje. Sukaupta patirtis įmonei leido aiškiai identifikuoti naujų produktų – štampavimo įrankio bei kontrolės sistemos poreikį ir pradėti įgyvendinti dalinai ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymas, kuriant aukštos pridėtinės vertės UAB „Stansefabrikken Automotive“ produktus“. Projekto numeris J05-LVPA-K-04-0067. Projekto trukmė 36 mėn. Bendra projekto vertė 716 101,75 Eur. ES struktūrinių fondų investicijos šioje sumoje sudaro 179 025,44 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – plėsti įmonę panaudojant MTEP potencialą ir infrastruktūrą naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimui.

Siekdama įgyvendinti projektą, įmonė investuos į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, siekiant pakeisti štampavimo proceso stebėseną ir modifikuoti štampuojamos kokybės kontrolės procesą. Kurdama naujus produktus įmonė panaudos naujausias jutiklių technologijas perkeldama procesų stebėsenai ir kontrolei reikalingų savybių integravimą į progresinių įrankių projektavimo stadiją. To pasekoje bus ne tik tiksliau vykdoma produkcijos gamybos, panaudojant progresinius štampavimo įrankius, kokybės stebėsena, bet pats stebėsenos procesas bus perkeliamas nuo pagamintos produkcijos parametrų matavimo į proceso tarpinius etapus, matuojant parametrus atskiruose proceso etapuose.

Sėkmingą naujų produktų sukūrimą užtikrins atnaujinta infrastruktūra- projekto metu bus įsigyjama laboratorinė įranga, kuri bus naudojama projekto moksliniams tyrimams atlikti.

Projekto metu bus aktyviai plėtojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, kurių pagrindu bus sukurti tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame lygmenyje inovatyvūs, konkurencingi, didelę pridėtinę vertę turintys produktai, kurie tiesiogiai sąlygos tiek įmonės, tiek Lietuvos ūkio, o tuo pačiu ir Baltijos jūros regiono tarptautinio konkurencingumo didėjimą.